Mensen met een migratieachtergrond

Omvang

In 2019 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 4 miljoen mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Het gaat hierbij om zowel de eerste als de tweede generatie.

Beschrijving

Er wordt van mensen met een migratieachtergrond gesproken als tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Eerste generatie migranten zijn mensen die zelf in het buitenland geboren zijn en de tweede generatie zijn mensen die in Nederland geboren zijn, maar tenminste één van hun ouders niet.
Migratie kan diverse vraagstukken (financieel, huisvesting, werkeloosheid en taal) met zich meebrengen. Daarbij kan ook acculturatiestress een rol spelen, wat wil zeggen dat er stress ontstaat rondom het aanpassen aan de gewoonten van het nieuwe land. Voor jongere migranten (kinderen en jeugd) is er een grotere kans op ondersteuningsbehoeften dan bij autochtone jeugd. Zij kunnen bijvoorbeeld last krijgen van botsende waarden tussen culturen en het vormen van hun eigen identiteit. Opvallend is dat jeugdigen met een migratieachtergrond minder professionele hulp krijgen. Daarnaast zijn er risicogroepen zoals vrouwen die worden overbelast door mantelzorg. Onbekendheid met de voorzieningen en de ondersteuning kunnen ook barrières zijn voor migranten. Dit alles vraagt een specifieke aanpak van professionals.

Voor een passende aanpak bij mensen met een migratieachtergrond is het nodig de kenmerken van het individu of de groep in beeld te hebben. Het gaat daarbij vooral om demografische gegevens, gezondheidsgegevens en informatie over prestaties in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en andere maatschappelijke gebieden. Bekendheid met gebruiken, gewoonten en levensovertuigingen zorgen voor betere aansluiting en contact. Om de benodigde informatie rond gezondheid, prestaties in het onderwijs, jeugdwerkeloosheid en risicofactoren te verzamelen, kan gebruik gemaakt worden van bestaande voorzieningen en instrumenten, zoals de GGD-gezondheidsmonitor, de veiligheidsmonitor, leerplichtcijfers en cijfers over werkloosheid.

Cijfers

Aantal Nederlanders met een migratieachtergrond (2019): 4 086 138
Aantal Nederlanders (2019): 17 282 163

Handige links