Veiligheid

Het wijkteam heeft kennis over de veiligheid; een basisbehoefte van ieder mens bij zijn ontwikkeling.

Zoeken op deze pagina? Gebruik <Ctrl><F>.

Kennis per bouwsteen Professionals hebben algemene kennis op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen Professionals hebben specifieke – verdiepende - kennis op basis waarvan zij zelf ondersteuning kunnen bieden Link naar kennisbron

Veiligheid

Veilige basis die een mens nodig heeft om zich te ontwikkelen Ondersteuning die geboden kan worden wanneer de veilige basis in het geding is Kwaliteitskader Veiligheid
Veilige hechting
Handreiking Hechting en basisveiligheid Cliënten met een verstandelijke beperking
Sociale Stabiliteit

Onveiligheid

Signalen en kenmerken van een veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren Aanpak en doorverwijzingsmogelijkheden bij sociale onveiligheid voor kinderen en jongeren Veiligheid thuis en op school
Databank Effectieve jeugdinterventies (Huiselijk en seksueel geweld)
Samenwerking gemeenten en veilig thuis
Seksueel geweld Doorverwijzers wanneer er sprake is van seksueel geweld Databank Effectieve interventies (huiselijk en seksueel geweld)
Vlaggensysteem; seksueel gedrag bij kinderen duiden en sturen
Huiselijk geweld Specialistische interventies bij geweldssituaties Databank Effectieve Sociale Interventies
Databank Effectieve Jeugdinterventies
Overzicht databanken
Veilig thuis
Aanpak en doorverwijzingsmogelijkheden bij vermoedens van huiselijk geweld Factor veiligheid de rol van het sociaal wijkteam
Praten over huiselijk geweld kun je leren
Interventies wanneer er sprake is van huiselijk geweld Factsheet samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis
Effectieve interventies
Kindermishandeling Aanpak en doorverwijzingsmogelijkheden bij (vermoedens van) kindermishandeling Opvoeden en opgroeien – bouwsteen kindermishandeling
Ouderenmishandeling Aanpak en doorverwijzing bij vermoedens van ouderenmishandeling Artikel ouderenmishandeling
Dossier ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
Ontspoorde mantelzorg

Specifieke vormen van geweld en mishandeling

Mensenhandel en loverboyproblematiek Mogelijke doorverwijzers wanneer sprake is van mensenhandel en loverboyproblematiek Aanpak van mensenhandel/ loverboyproblematiek in de zorg voor jeugd
Eergerelateerd geweld https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eergerelateerd-geweld of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eergerelateerd-geweld/eergerelateerd-geweld-voorkomen of https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/eergerelateerd-geweld
Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking Mogelijke doorverwijzers wanneer sprake is van meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking Informatie meisjesbesnijdenis/VGV
Münchhausen-by-proxysyndroom Münchhausen-by-proxysyndroom
Stalking Mogelijke doorverwijzers wanneer sprake is van stalking Stalking
Informatie over stalking voor slachtoffers en omstanders
Onveiligheid van LHBTIQ+ Aanpak en doorverwijzing bij onveiligheid van LHBTIQ+ Politie-eenheid; aanspreekpunt voor LHBTgerelateerde incidenten
Transgendernetwerk
COC
Iedereen is anders
Polarisatie Overzicht van organisaties die zich bezig houden met polarisatie en radicalisering
Radicalisering Aanpak en doorverwijzingsmogelijkheden bij radicalisering Wie zijn vatbaar voor radicalisering?
Preventie van radicalisering
Wat-houdt-radicalisering-in
Hulp en ondersteuning bij radicalisering
School en veiligheid

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld Specialistische interventies bij geweldssituaties Vormen van huiselijk geweld
Veilig thuis
Rol van sociaal wijkteam bij signaleren van huiselijk geweld Aanpak en doorverwijzingsmogelijkheden bij vermoedens van huiselijk geweld Factor veiligheid de rol van het sociaal wijkteam
Praten over huiselijk geweld kun je leren
Afspraken gemeente en Veilig Thuis Interventies wanneer er sprake is van huiselijk geweld Factsheet samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis
Effectieve interventies huiselijk en seksueel geweld

Pesten

Risicofactoren en gevolgen van pesten Pesten bij volwassenen
Informatie over pesten
Pesten op het werk in de wijk en op (sport)verenigingen Pesten op de werkvloer
Stop pesten nu

Domein specifieke informatie

Wet op de Meldcode Informatie over de Meldcode
Samenwerking veilig Thuis Informatie over Veilig Thuis
Kwaliteitskader Kwaliteitskader Veiligheid
Verscheidenheid aan overlast in de buurt Interventies bij overlast Cijfers over overlast
Jeugdcriminaliteit
Seksueel geweld Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld
Factsheet seksueel geweld door onbekenden
Rechten van de inwoner Juridisch loket
Rechten van de mens Aanpak en doorverwijzingen bij situaties waarin mensenrechten worden geschonden Mensenrechten
Erkende interventies Veiligheidsdomein Databank Effectieve Sociale Interventies
Databank Justitiële Interventies
Databank Effectieve Jeugdinterventies