Psychische gezondheid

Mensen kunnen gevoelens en gedachten hebben die belemmerend werken voor hun functioneren, denk daarbij aan angst, woede, neerslachtigheid of alleen zijn. Belangrijk is oog te hebben voor deze gedachten en gevoelens en zowel sluimerende als complexe psychische problematiek te herkennen, zoals langdurige depressie of autisme.

Zoeken op deze pagina? Gebruik <Ctrl><F>.

Kennis per bouwsteen Professionals hebben algemene kennis op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen Professionals hebben specifieke – verdiepende - kennis op basis waarvan zij zelf ondersteuning kunnen bieden Link naar kennisbron

Psychisch functioneren

Gezonde psychisch leefstijl Interventies en aanpak over beïnvloeding van een psychisch gezonde leefstijl Informatie en test psychische gezondheid voor jeugd
Richtlijn psychosociale problemen
Verwevenheid van psychische gezondheid met andere leefgebieden als lichamelijke gezondheid of participatie Filmpje Goede voorbeelden aanpak voor inwoners met multiproblematiek
Publicatie Goede voorbeelden Integraal Werken in de Wijk met mensen met een LVB en/of GGZ problematiek

Ziekte en aandoeningen

Gedragsstijlen en psych(iatr)ische problematiek Informatie over kenmerken en behandelwijzen
Verwijzing naar informatie diverse problemen
Probleem: alle onderwerpen
Persoonlijkheidsproblematiek Overzicht signalen en typen persoonlijkheidsstoornissen
Psychose Wat is een psychose?
Bipolaire stoornissen Wat is een bipolaire stoornis?
ADHD Wat is ADHD?
Autisme Wat is autisme?
Depressie en eenzaamheid/isolatie Wat is depressie?
Interventies depressie
Keuzewijzer passende tool of therapie
Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming
Tool verbeteren aanpak eenzaamheid
Bestrijden eenzaamheid
Dementie Dementie op jonge leeftijd
Zorgstandaard Dementie
Kennisdossiers Zorgstandaard Dementie
Tips en test over dementievriendelijk zijn
Wat is dementie?
Online training voor netwerk van mensen met dementie
Hulp bij accepteren diagnose
Infographic - Technologie bij dementie thuis
Hulpmiddelenwijzer
De technologische toekomst van de Zorg
Stress/burnout Wat is stress en burnout?
Angsten Wat zijn veelvoorkomende angsten?
Traumatisering Wat is traumatisering bij jeugdigen?
Co-morbiditeit Wat is co-morbiditeit?
Mensen met verward gedrag / zorgmijders Wat is bemoeizorg?
Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag
ZonMw-actieprogramma verward gedrag
Inzicht in zorgmijden
Suïcideneiging/ (acute) dreiging 113 zelfmoord preventie
Diverse verslavingen Diverse ondersteuningsmogelijkheden
Bespreken en signaleren van overmatig alcoholgebruik
Wegwijzer naar ondersteuning
Factsheet feiten en psychiatrische richtlijnen middelengebruik (kinderen en jongeren)
Eetstoornissen Wat werkt bij eetstoornissen
Veroudering Programma over beter ouder worden
Screeningsinstrumenten
Overige ziekten en aandoeningen Relatie van ziekte en aandoeningen op functioneren van client en impact op naasten. Interventies, aanpakken, ondersteuning en/of doorverwijzing Thuisarts
Psychische problemen bij veteranen Problemen die veteranen kunnen hebben als gevolg van hun militaire uitzending Bijzondere zorgplicht van gemeenten voor veteranen
Impact psychische vraagstukken op omgeving Doorverwijsmogelijkheden Impact op kinderen

Herstel en/of acceptatie

Uitgangspunt van herstel van de psychische gezondheid en het realiseren van een voor de cliënt zo hoog mogelijke kwaliteit van leven Handelen in crisissituaties en (tijdelijk) regie overnemen Patiëntenperspectief
Motivatie en ondersteuning bij gedragsverandering t.b.v. herstel Bouwstenen voor herstel
Gesprekstechnieken en gedragsveranderende interventies Minicursus over zelfregie
Filmpje voorbeeld motiverende gespreksvoering
Manieren waarop mensen kunnen herstellen van psychische onbalans en voorkomen van verslechtering KOP (kortdurende behandeling binnen generalistische basis ggz en POH-GGZ) Artikel KOP model voor generalist GGZ
Kwartiermaken waardoor het maatschappelijke klimaat voor participatie van mensen met psychische problemen wordt bevorderd en zij kunnen werken aan herstel en rehabilitatie Kwartiermaken
Samenwerken aan herstel in de wijk Praktijkvoorbeeld Amsterdam GGZ coaches in de wijk
Succesvolle aanpakken van samenwerking in de wijk
Persoonlijk en maatschappelijk herstel
Rol van naasten, familiesysteem en mantelzorgers bij de zorg aan mensen met psychische problematiek Interventies voor ondersteuning en begeleiding die zorg-/hulpverleners helpen om de betrokkenheid van familieleden en mantelzorgers te (h)erkennen en hun behoeften aan ondersteuning te beantwoorden Generieke module samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek
Ondersteuning van niet-westerse mantelzorgers Risico’s op depressiviteit, psychische problematiek en suïcidaliteit Hoe ondersteunt u overbelaste, allochtone mantelzorgers?
Ondersteunen kinderen van ouders met psychische problemen Factsheet feiten en richtlijnen kinderen van ouders met psychische problemen
Bemoeizorgers die via de GGD in samenwerking met GGZ en verslavingszorg actief zijn Hoe je mensen met psychische aandoening voldoende ruimte geeft om zelfstandig keuzes te kunnen maken en dit te stimuleren Module over zelfmanagement
Mogelijkheden van psycho-educatie i.s.m. POH-GGZ/FACT- teams Beleid en aanpak die gemeente hiervoor ontwikkelt Psycho-educatie
FACT-team
Invloed van werk op het herstel, welzijn en welbevinden van mensen met psychische aandoeningen Rol die werk heeft voor betrokken patiënt bij zijn of haar herstel Arbeid als medicijn

Zelfmanagement

Invloed van stigma op mensen met psychische aandoeningen Kosten-effectieve interventies en methodieken om publiek stigma, zelfstigma en stigmatisering in de hulpverlening te bestrijden Destigmatisering
Invloed en werking van ervaringsdeskundigen en zelfhulpinitiatieven Ontdek je buurt
Online zelfhulp
Ervaringsdeskundigen mogen wel wat meer ruimte krijgen
Euthanasie Inzichten en informatie euthanasie
Wat betekent zelfmanagement voor de cliënt? Wat betekent zelfmanagement voor de cliënt?
Zelfredzaamheid en zelfmanagement
Zelfregie Zelfhulp ondersteunen in 5 stappen

Crisisopvang

Acute problematiek en crisispreventie Specifieke bejegening cliënt met psychische/ psychiatrische problematiek Bejegening
Keten van psychiatrische hulp voor mensen die in psychische nood verkeren Inhoud van zorg die patiënt ontvangt in de keten van de acute psychiatrie en organisatie van zorg die bij deze inhoud past Generieke module Acute psychiatrie

Domeinspecifieke informatie

Innovaties op gebied van geestelijke gezondheid Innovatie
Inzet van begeleid/beschermd wonen Inzicht in transformatieproces naar beschermd thuis Op weg naar een beschermd thuis
(Vernieuwende) dagbesteding Kennis van diverse soorten dagbesteding Vernieuwing in dagbesteding
Vormen van ondersteuning door GGZ op basis van duur, intensiteit en blijvende problematiek Specifieke kennis van diverse vormen van ondersteuning door de GGZ en doorverwijzers Methodebeschrijving wijk en psychiatrie
Sociaal werk & GGZ
Landelijk kennisinstituut voor mentale gezondheid
Wettelijke kaders Wmo Inschatten of ondersteuningsvraag binnen Wmo past Infographic diverse wetten
Anders professioneel
Kennis van de keten van en samenwerkingsafspraken tussen huisartsenzorg, generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz Kennis over de taakafbakening, verantwoordelijkheidsverdeling en monitoring bij gedeelde geestelijke gezondheidszorg Generieke module Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken
Inschatten noodzaak en toeleiden naar beschermd wonen Checklist en informatie over toeleiding beschermd wonen