Participatie

Het sociale wijkteam/netwerk heeft kennis over de algemene en maatschappelijke participatie van mensen. Ook gaat het daarbij om diverse mogelijkheden van dagbesteding, van vrijwilligerswerk tot betaald werk, maar ook over sociale relaties en netwerken.

Zoeken op deze pagina? Gebruik <Ctrl><F>.

Kennis per bouwsteen Professionals hebben algemene kennis op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen Professionals hebben specifieke – verdiepende - kennis op basis waarvan zij zelf ondersteuning kunnen bieden Link naar andere kennisbron

Participatie

Betekenis van participatie voor mensen Het Participatiewiel; een leidraad voor integrale participatiebevordering
Verschillende aspecten of definities van participatie en doelen die mensen kunnen hebben met participeren Aanpakken, methoden, werkwijzen, instrumenten en samenwerkingsverbanden die participatie bevorderen - van betaald werk tot vrijwilligerswerk Minicursus: ondersteun de participatiedoelen van je cliënt met het Participatiewiel
Factoren die participatie (mogelijkheden) bevorderen en belemmeren Instrumenten verheldering problemen Werkwijzer diagnose-instrumenten
Online actie- en analysetool om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden
Integrale aanpak multiproblematiek: werken aan arbeidstoeleiding
Belang van de maatschappelijke positie die participatie met zich meebrengt en zicht op mechanismen van sociale uitsluiting bij onvoldoende mogelijkheden Digitale publicatie: Niet voor spek en bonen; gemeenten & werk voor mensen met een arbeidsbeperking
Diverse vormen van participatie (maatschappelijke, sociale, culturele etc.) kunnen onderscheiden Passend werk/arbeidstoeleiding Digitale publicatie: Participatie ontward
Arbeidstoeleiding; alle jongeren aan het werk
Wat werkt bij het succesvol toeleiden van jongeren naar werk
Online verbetertool jongeren en werk
Wat werkt bij arbeidsactivering van personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking
Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie onder statushouders?
Kenmerken van arbeids(on)geschiktheid in relatie tot werk wat iemand doet Arbeidsbeperkingen en invloed op participatiemogelijkheden van mensen Loket gezond leven en werken
Samenhang tussen participatie en andere levensgebieden Mogelijkheden voor omgaan met mantelzorg en werk Mantelzorg en werk
Het Participatiewiel; een leidraad voor integrale participatiebevordering
Mogelijkheden om participatie in de wijk te vergroten Vernieuwing in vormen van dagbesteding Vernieuwing in dagbesteding 45 projecten Vernieuwing in dagbesteding voor kwetsbare doelgroepen als ggz en lvb
Vernieuwing in dagbesteding voor kwetsbare doelgroepen als ggz en lvb Dagbesteding in ontwikkeling
Verschillende organisaties die vrijwilligerswerk en ontmoetingsactiviteiten organiseren en ondersteunen Activeren van bestaande netwerken Sociale wijkteam en informele zorg – issues die spelen en oplossingen die werken
Samenwerking wijkteams en actieve burgers
Buurtkracht
Wat werkt bij maatschappelijke activering: methoden en werkwijzen Motivaties voor vrijwillige inzet en inzicht in welk type vrijwilligerswerk of - organisatie past bij welk type motivatie Platform vrijwillige inzet
Vormen van vrijwilligerswerk en dagbesteding Kennis over vrijwilligersmanagement Databank effectieve Interventies: vrijwilligersmanagement
Uitsluiting, zoals pesten, mobbing, culturele uitsluiting, polarisatie en radicalisering Wegen om mogelijke zorg en ondersteuning voor deze groep te regelen Overzicht van organisaties die zich bezig houden met polarisatie en radicalisering
Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)
Specifieke problematiek die mensen uit minderheidsgroepen kunnen ervaren Activeren van burgerinitiatieven 9 handvatten voor burgerinitiatieven van burgers met een diverse culturele achtergrond
Migratie en overlevingsstrategieën die hieruit voortkomen Vormen van participatie van specifieke doelgroepen Maatjesproject: Doorbreken isolement van LHBTIQ+ vluchtelingen en asielzoekers
Leven tussen culturen en hoe daarmee om te gaan Passende ondersteuning bij migratie en overlevingsstrategieën Praktische gids met tools: wijkteams en diversiteit
Veelvoorkomende kwetsbaarheden in zelfredzaamheid en participatie GGZ standaarden - diversiteit

Domein specifieke informatie

Wet- en regelgeving rondom inschrijving gemeente, urgentieverklaring, ontruiming, uithuisplaatsing en uitzonderingen; slimme oplossingen op de regel Verschillende wettelijke kaders van organisaties met een opdracht op gebied van participatie Participatiewet en de WWB-maatregelen: een overzicht
Participatiewet en Wmo: latrelatie of huwelijk?
Juridische kennisbank Stimulansz
Mogelijkheden leerwerkbedrijven en andere voorzieningen Sociale kaart op gebied van participatie Doelgroep register
Verschillende partijen die werkzaam zijn op het gebied van werk: arbeidsmarktregio, gemeenteafdeling werk & inkomen Verschillende regelingen rond inkomensondersteuning/ uitkeringen en tegenprestatie naar vermogen; participatietrajecten vanuit gemeente en UWV UWV