Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid gaat over de conditie van het lichaam en het vermogen om dagelijkse routine activiteiten uit te voeren. Ziekte en aandoeningen kunnen deze activiteiten belemmeren.

Zoeken op deze pagina? Gebruik <Ctrl><F>.

Kennis per bouwsteen Professionals hebben algemene kennis op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen Professionals hebben specifieke - verdiepende - kennis op basis waarvan zij zelf ondersteuning kunnen bieden Link naar kennisbron

Lichamelijk functioneren

Gezonde lichamelijke leefstijl Interventies en aanpak over beïnvloeding van een lichamelijk gezonde leefstijl informatie gezonde leefstijl
Interventies zoeken
Leefstijlverandering begeleiden
Beweegprojecten voor ouderen
Inzet buurtsportcoach
Verwevenheid van lichamelijke gezondheid met andere leefgebieden als geestelijke gezondheid of participatie Interventies en aanpak voor inwoners met multiproblematiek Basisfuncties voor lokale teams in kaart
Publicaties integraal werken in de wijk
Platform Multiproblematiek

Ziekte en aandoeningen

Ongezond gewicht Relatie van ziekte en aandoeningen op functioneren van client en impact op naasten. Interventies, aanpakken, ondersteunen en / of doorverwijzen Overgewicht
Interventies overgewicht
Ondervoeding
Beweging Gezond bewegen
Diabetes Hoe diabetes te herkennen
Astma en COPD Kenmerken astma
Kenmerken COPD
Hoge en lage bloeddruk Kenmerken hoge bloeddruk
Kenmerken lage bloeddruk
Hartfalen Signalen herkennen hartproblemen
Beroerte Signalen herkennen beroerte
Nierfalen Symptomen en klachten nierproblemen
Leverfalen Verschijnselen leverfalen
Kanker Wat is kanker?
Overige ziekten en aandoeningen Thuisarts

Veiligheid in en om het huis

Risico’s van vallen bij ouderen Aanwezige organisaties in de wijk die producten en materialen leveren voor valpreventie Cijfers over vallen bij ouderen
Veilige producten en valpreventie
Stimuleren van veilig gedrag

Herstel en/of acceptatie

Beperkingen en herstelprocessen Begeleidingsmogelijkheden tijdens behandeling, herstel en bij acceptatie van de beperkingen mocht herstel niet mogelijk zijn Aanwijzingen per ziekte
Hulpmiddelen bij lichamelijke gezondheid Hulpmiddelen en vergoeding Info over hulpmiddelen per ziekte
Vergoeding lichamelijke of motorische handicap 2020
Zelfmanagement Ondersteuning bij zelfmanagement Zelfmanagement
Zelfredzaamheid/zelfmanagement
Mantelzorg Ondersteuning doormantelzorg, impact en vergoedingen Mantelzorg
Mantelzorg en vergoedingen
Passende informele en formele voorzieningen zoals sportschool, cursussen of vrijwilligersorganisaties Sociale kaart en verwijzing naar informele en formele Gehandicaptensport in Nederland

Zelfmanagement

Wat betekent zelfmanagement voor de client? Wat betekent zelfmanagement voor de cliënt?
Zelfredzaamheid en zelfmanagement
Zelfregie Zelfhulp ondersteunen in 5 stappen
Euthanasie Inzichten en informatie euthanasie

Domein specifieke informatie

Verschillende wetten: WLZ, ZVW, AWBZ, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet publieke gezondheid; Omgevingswet Reikwijdte van de wetten kennen Besluit publieke gezondheid
Vertaling van de transities binnen de gemeente
Woningaanpassing Mogelijkheden van woningaanpassing en financiering Mogelijkheden voor woningaanpassing
Vergoeding voor woningaanpassing