Inkomen

Het sociale wijkteam/netwerk heeft kennis van de diverse aspecten van inkomen, zoals financiële draagkracht van een huishouden/gezin, schulden en financiële uitbuiting of armoede waarin mensen verzeild kunnen raken. Het gaat om oorzaken en gevolgen die gerelateerd zijn aan een tekort aan inkomen, om de schuldhulpverlening en om kwetsbare groepen wat betreft financiële uitbuiting.

Zoeken op deze pagina? Gebruik <Ctrl><F>.

Kennis per bouwsteen Professionals hebben algemene kennis op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen Professionals hebben specifieke – verdiepende - kennis op basis waarvan zij zelf ondersteuning kunnen bieden Link naar kennisbron

Financiële draagkracht

Kosten van een huishouden Het Nibud
Wijze waarop financiële draagkracht in kaart is te brengen en zo nodig te versterken Methodieken die financiële draagkracht versterken Wegwijzer in betrouwbare informatie over geldzaken
Handreiking bevorderen financieel gezond gedrag
Wijze waarop financiële problemen bespreekbaar gemaakt kunnen worden Vroegtijdig signaleren en bespreken financiële problemen
Doorbreken cirkel van armoede
Een voorbeeld van plaatsen waar mensen terecht kunnen voor informele en formele steun in de wijk Praktijkvoorbeeld Samen Sterk: doorbreken vicieuze cirkel van armoede
Plaatsen waar mensen terecht kunnen voor budgetbegeleiding in de gemeente Landelijk Steunpunt Thuisadministratie
Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

Schulden en financiële uitbuiting

Schulden en wat werkt bij schuldhulpverlening Creëren tijdelijke schuldenrust; benodigde veranderingen in leefsituatie en voorzieningen die kunnen ondersteunen Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden
Risico’s armoede en schulden
Zorgverzekeringsschulden Hulplijn zorgverzekeringsschulden
Ernst van de situatie en verschil tussen problematische en niet problematische schulden Inzichtelijk maken van de situatie en bepalen welke hulp gewenst is Een geldplan maken
Oorzaken van schulden en waaraan ze zijn te herkennen Oorzaken omzetten in een route voor verdere aanpak Oorzaken van schulden
Impact op gedrag van mensen Gevolgen van schulden op verschillende leefgebieden Hoe beïnvloeden schulden het gedrag van mensen?
Aanpak van schulden Wanneer door te verwijzen naar specifieke schuldhulp Hoe activeer je mensen om met schulden aan de slag te gaan?
Signalen waaruit je kan opmaken dat iemand schulden heeft
Interventies en handvatten voor schuldpreventiebeleid
Inhoud en mogelijkheden van schuldhulpverlening, wanneer sprake is van een schuld en vragen waarmee mensen kunnen rondlopen Algemene bevoegdheden schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders en bijzondere bevoegdheden van schuldeisers Het juridisch loket
Signalen van financiële uitbuiting Risicogroepen, zoals ouderen en mogelijkheden van Veilig Thuis Signalen van financieel misbruik

Armoede

Diverse kenmerken, verschijningsvormen en signalen van armoede Omvang van armoede Cijfers over armoede
Impact van armoede op het leven van mensen en hiermee samenhangende problemen Mobility Mentoring
Mogelijkheden tot ondersteuning Aanpak rondom armoede Armoede en wijkteam aanpak
Meer weten over wat werkt bij armoede
Succesvol combineren van armoede en gezondheidsbeleid
Werken aan financiële rust bij cliënten in zes stappen
Versterken van zelfvertrouwen, veerkracht en wilskracht (psychologisch kapitaal) Effectieve interventies rondom armoede, zoals empowerment en investeren in psychologisch, sociaal en maatschappelijk kapitaal Wat werkt bij armoede en schulden
Steun van een sociaal netwerk Vergroten van sociaal kapitaal (benutting bestaande en nieuwe netwerken en lokale burgerinitiatieven, zoals ruilsystemen, budgetkringen, zelfhulpgroepen en contact met lotgenoten) Kennisbundel Ervaringsdeskundigen
Ruimte voor ervaringsdeskundigen
Meer weten over het werken met sociale netwerken
Voorbeeld community mensen in armoede
Schaamte en op welke wijze drempels om aan te kloppen voor ondersteuning verlaagd kunnen worden Veranderen en beïnvloeden van vooroordelen en processen van uitsluiting, betere toegankelijkheid van (buurt)voorzieningen en beïnvloeden van sociale wet- en regelgeving Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk. Handreiking: de eindjes aan elkaar knopen
Signalen van fraude Aanpak bij fraude Slachtofferwijzer en hulporganisaties

Kwetsbare doelgroepen

Risicogroepen voor het hebben of ontwikkelen van schulden en welke signalen daarbij kunnen horen Aanpak die aansluit bij desbetreffende risicogroep e-learning algemene basiskennis signaleren en begeleiden financiële problemen 
Mensen met LvB Financiele kwetsbaarheid mensen met LvB
Transgender personen Sociaal economische status transgender personen
Studenten DUO
Werkzoekenden UWV
Ouderen Factsheet over oudermishandeling
Signalen herkennen (E-learning)
Zwerfjongeren Onderzoek naar zwerfjongeren en schulden

Domein specifieke informatie

Wettelijke kaders en financieel juridische aspecten Wettelijke en juridische kaders bewindsvoering, kostendelersnorm, onder curatele stelling en eigen bijdrage zorg en welzijn Meer weten over de wettelijke kaders en financieel juridische aspecten ‘de eindjes aan elkaar knopen’
Organisaties die zich bezighouden met armoede Het Nibud
De voedselbank en zelfredzaamheid
Kennisdossier over armoede en schulden
Armoede vraagt om een gezamenlijke oplossing
Slachtofferwijzer en hulporganisaties