Dagelijks functioneren

Het sociale wijkteam/netwerk heeft kennis van het dagelijks functioneren van mensen en hoe zij zich hier praktisch al dan niet in redden. Hierbij gaat het om de dagelijkse sociaal functioneren van mensen, waarbij apart aandacht voor informele netwerken. Verder de vraag in welke mate zij zich redden wat betreft activiteiten van het dagelijkse leven (zelfzorg, organiseren huishouding en zorg voor anderen). En ook is hier aandacht voor de huisvestingssituatie.

Zoeken op deze pagina? Gebruik <Ctrl><F>.

Help mee!

Help jij mee met het verbeteren van de Kennisbouwstenen? We maakten een vragenlijst waarmee we onderzoeken of de algemene en specifieke kennis in de kennisbouwstenen nog actueel is. De tweede vragenlijst gaat over het leefgebied Dagelijks functioneren.

Naar de vragenlijst

Kennis per bouwsteen Professionals hebben algemene kennis op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen Professionals hebben specifieke – verdiepende - kennis op basis waarvan zij zelf ondersteuning kunnen bieden of doorverwijzen Link naar kennisbron

Dagelijks sociaal functioneren

Sociaal functioneren van individuen in interactie met de directe sociale omgeving gezin, groep en lokale gemeenschap Sociale kwetsbaarheid en kracht: belemmeringen en mogelijkheden voor (de ontwikkeling van) sociaal functioneren Checklist praktisch functioneren
De inwoner centraal
Wat werkt dossier: sociaal en gezond
Gezond en Actief Leven
Interactie en wederzijdse beïnvloeding in de directe sociale omgeving: groepsdynamica, systeemtheorie, interactietheorie Wettelijke bescherming van kwetsbare inwoners Voor het evenwicht van kwetsbare inwoners

Dagelijks sociaal disfunctioneren

Kenmerken disfunctioneren Ontwikkelingsaspecten en omgevingsfactoren
Projecten, trainingen en publicaties over kwetsbare groepen
Eenzaamheid en invloed op functioneren van mensen Werkzame factoren bij eenzaamheid Wat werkt bij eenzaamheid?
Interventies bij eenzaamheid Effectieve interventies eenzaamheid
Mensen in kwetsbare situaties Aanpak kwetsbare groepen
Diversiteit aan leefstijlen van mensen en aansluiting hierop Ondersteuningsvragen in het dagelijks functioneren verband houdend met leefstijl Leefstijladvisering
Sociale ongelijkheid op verschillende leefgebieden en risicofactoren van sociale uitsluiting en kwetsbaarheid Aanpak bij signalen van sociale ongelijkheid bij specifieke doelgroepen Sociaaleconomische status en leefstijl

Informeel netwerk

Diverse netwerken van mensen (huishoudens, gemeenschappen en straat, wijk, buurt, gemeente, land) Bevorderende en belemmerende factoren in gemeenschappen Sociale wijkteams en informele zorg
Betekenis van informele netwerken en mogelijke meerwaarde voor het dagelijks functioneren Aanpakken van netwerkversterking Versterken sociale netwerk
Benutten van netwerk en/of mantelzorg en hierbij eventueel horende risico’s Veel voorkomende oorzaken van overbelasting van de mantelzorger en hoe dit bespreekbaar te maken Introductietekst ‘Dit is mantelzorg’
Concrete voorzieningen en hun sleutelfiguren Verbinden van het formeel en informeel netwerk en de relaties tussen voorzieningen Handreiking 'Formele en informele zorg: gelijkwaardig samenwerken'

Praktische ondersteuning

Dag-invulling en daarbij passende dagritmes en verscheidenheid aan gebruiken Passende aanpak bij storende situaties voor de persoon en/of zijn omgeving Zinvolle daginvulling
Praktische ondersteuning Organisaties die praktische en materiële ondersteuning bieden Maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of Wlz in 2019
Kleine, praktische problemen die zich kunnen voordoen en kunnen verergeren Aandachtspunten bij mensen in kwetsbare situaties De kleine dingen die je doet
Informatie over laaggeletterdheid

Huisvesting

Vormen van huisvesting en betekenis voor dagelijks functioneren Woningverstrekkers, woonbemiddeling en tijdelijke voorzieningen Woonproblemen
Impact van ontoereikende huisvesting
Dreigende dakloosheid of huisuitzetting Oorzaken van en aanpak bij dakloosheid Hoe wordt iemand dakloos
Verwaarlozing en vervuiling Voorzieningen en ondersteuningsvormen Filmpje over Corrie Jonker; een kwetsbare, maar krachtige vrouw
Verzameldwang Ondersteuningsvormen voor de persoon zelf en de aanpak bij overlast voor de buurt en vervuiling woning Kenmerken verzameldwang

Domeinspecifieke informatie

Zorginhoudelijke opbouw populatie in de wijk Juridische en maatschappelijke positie van minderheden Cijfers over jouw gemeente vergeleken met het landelijk gemiddelde