Introductie

De kennisbouwstenen geven een overzicht van kennis en competenties die belangrijk zijn voor professionals in wijkteams.

Doelgroep

De kennisbouwstenen zijn bedoeld voor mensen die zich bezighouden met de samenstelling en kennisontwikkeling van wijkteams, bijvoorbeeld: 

 • Coördinatoren, teamleiders of managers van wijkteams. 
 • Beleidsmedewerkers of aandachtsfunctionarissen die zich bezighouden met leren en veranderen in wijkteams. 
 • Opleiders, trainers en coaches. 

Doel 

De kennisbouwstenen geven een geordend overzicht van kennis die belangrijk is voor professionals die werken in wijkteams. Ze maken duidelijk welke generieke competenties elke wijkteamprofessional zou moeten hebben, en welke specialistische competenties er in een wijkteam aanwezig moeten zijn. Door het bieden van deze informatie ondersteunen de kennisbouwstenen bij het inrichten en het ontwikkelen van teams.  

Opzet van de kennisbouwstenen  

De opzet van de kennisbouwstenen sluit aan bij het ‘T-shaped professional’-model. Uitgangspunt daarvan is dat kennis bestaat uit (1) generieke competenties en (2) algemene en specifieke kennis op een bepaald leefgebied. Algemene kennis is nodig om te signaleren en vragen te verhelderen. Specifieke kennis is nodig om mensen te ondersteunen.  

De kennisbouwstenen zijn weergegeven als een karrenwiel. De aansluiting van de professional bij de cliënt staat centraal. Daar omheen staan generieke competenties waarover elke wijkteamprofessional zou moeten beschikken. In de buitenste rand staan algemene en specifieke kennis, die gerangschikt staat volgens zeven leefgebieden: 

 • Lichamelijke gezondheid 
 • Dagelijks functioneren 
 • Inkomen 
 • Participatie 
 • Opvoeden en opgroeien 
 • Veiligheid 
 • Psychische gezondheid 

Wijkteams bestaan uit mensen met diverse, elkaar aanvullende expertise op de specifieke kennis van deze zeven gebieden.  

Aan de slag met een scholings- of ontwikkelplan 

Wil jij met jouw wijkteam in kaart brengen welke kennis er al is en aan welke kennis nog behoefte is en zo tot een scholings- of ontwikkelplan komen? Dan is de Handreiking ‘Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams’ iets voor jou! Het bevat een praktisch draaiboek voor twee bijeenkomsten waarin je: 

 • Helder krijgt vanuit welke drijfveren jouw wijkteam werkt. 
 • De kennisbouwstenen leert kennen. 
 • De binnen jouw wijkteam benodigde (gewenste) kennis inzichtelijk maakt.  
 • Aanwezige kennis vergelijkt met benodigde kennis en zo ontwikkelpunten voor je team ontdekt. 
 • Samen breed gedragen elementen voor het maken van een scholingsplan of ontwikkelagenda inventariseert. 

Ontstaansgeschiedenis 

De kennisbouwstenen zijn ontstaan in Amersfoort/regio Eemland als kenniskaarten. Ze zijn later uitgebreid tot een landelijk model. De bouwstenen worden regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Dit gebeurt vanuit Integraal Werken in de Wijk, een samenwerking tussen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein.